Idrott och personer med synnedsättning – råd och tips

 
  Det gäller att hitta sättet att tänka och att vara naturlig! Hitta balansen mellan att vara inkluderad och få utveckla sin fysiska förmåga! Att tänka på inför idrotten
 • Likväl som att man förbereder och planerar för de andra i klassen ska man ha tänkt igenom situationen för eleven med synnedsättning
 • Det tar längre tid att lära sig rörelser när man inte kan se och det måste man ta i beräkningen. Ha tålamod och tro på att eleven kommer att klara det.
 • Instruera nära eleven med synnedsättning. Använd beskrivande ord hur man skall göra samtidigt som man gör rörelsen. Det är viktigt att vara noggrann med tekniken. Detta för att lära ut rätt teknik från början.
 • Ibland kan man kopiera rörelsen men inte alltid. Det beror på vilken synnedsättning, synskärpa och vilken fysisk kapacitet eleven har.
 • Försök att benämna med ord. Undvik att peka. Kroppsspråk fungerar inte, såsom vinkningar, nickningar, tummen upp osv.
 • Vid bollspel kan man anpassa genom att förändra färg och storlek på bollen.
 • Fungerar inte bollidrott delar man helst in klassen i två grupper och byter aktivitet efter ett tag, men de som inte kan delta i bollsporten stannar på aktiviteten som inte använder boll. Detta för att få vara en del i gruppen och undvika utanförskap.
 • Våga och vinn. Man måste ge alla saker en chans. eleven klarar mer än vad man tror. Det kommer att visa sig när gränsen är nådd. Innan dess ska man höja ribban allt eftersom.
 • Använd olika former av ljud för att underlätta genomförandet av aktiviteterna.
 • Västar, bollar redskap m.m. skall helst vara i kontrast till väggar och golv. Markera redskapen med kontrastfärger. Vid lagindelning använd färgstarka västar istället för lekband
 • Volleyboll och brännboll fungerar oftast inte alls eftersom man tittar mot ljuset när man ska se bollen.
 • När det gäller orientering finns det olika alternativ beroende på synstatus, bla taktila kartor.
 • Berätta så mycket som möjligt vad som händer under lektionen. Det kan t ex gälla vem som kommer in i salen under lektionstid. På så sätt sätter du ord på vad som sker i rummet. Som tex när man leker Ta fatt, underlättar det mycket om eleven med synnedsättning hela tiden får reda på vem som jagar. Spelar man en bollsport är det bra med stöd var bollen befinner sig.
 • En elev med synnedsättning använder oftast hörseln mer intensivt än andra elever. Man bör därför i undervisningen skapa en miljö fri från buller.
 • Eleven ser olika bra vid olika tillfällen beroende på ljus, kontraster och trötthet. Anpassa belysningen efter eleven med synnedaättning i idrottshallen. Tänk på att många personer med synnedsättning är ljuskänsliga.
 • Eleven använder sig mer av andra sinnen som hörsel och känsel än synen för att bättre förstå sin omgivning
 • Ofta känner eleven stor osäkerhet i nya situationer .
 • Eleven orienterar sig bra i kända miljöer men har stora besvär i okända miljöer både inomhus och utomhus.
 • Klädhängare och liknande ska vara så lätt tillgängliga som möjligt tex. längst ut på en rad.
 • Ta råd av Specialpedagogiska institutet och Resurscenter syn när det gäller pedagogiskt stöd och kurser för lärare.
 • Det finns bollidrotter som fungerar även om man är blind. I Sverige finns fungerande verksamhet inom Goalball och Showdown. Goalball är en lagidrott och Showdown är en individuell idrott. Det finns möjlighet att lära sig dessa idrotter. FSBU är en förening som gärna ställer upp för att hela klassen ska få testa dessa idrotter. Gå in på hemsidan för att kontakta oss! www.fsbu.org
  Det som är bra för eleven med synnedsättning är bra för hela klassen!