Versksamhetsberättelse 2002

 
VERKSAMHET 2002

FSBU arbetar för att villkoren ska förbättras i samhället för de synskadade barnen, ungdomarna samt deras familjer. Föreningen amarbetar med andra organisationer som är villiga att främja en positiv utveckling för synskadade barn och ungdomar.
Vår verksamhet finansieras dels av bidrag från olika fonder/stiftelser och dels av egenavgifter vid flertalet aktiviteter. Utan bidrag hade vi inte kunnat driva vår verksamhet och vi riktar därför ett stort tack till våra sponsorer under år 2002. Vi vill också tacka för ett gott samarbete under året med Synskadades riksförbund (SRF), Syncentraler i Västra Götalandsregionen och Special pedagogiska institutet (SIT), Handikappkommittén med fl. organisationer.
Vårt arbete bedrivs ur ett familjeperspektiv, vilket gör oss unika. Vi anser att hela familjen berörs av att ha ett synskadat barn och därför bör alla familjemedlemmar ges möjlighet att vara delaktiga i det arbete och de aktiviteter som vi arrangerar.
Föreningens verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang i viktiga frågor som berör de synskadade barnen och ungdomarna.

Målen för vår verksamhet är att:

  • Vara en påverkansgrupp i samhället
  • Vara en kunskaps- och erfarenhetsbank om samhällets stöd och ansvar
  • Arrangera meningsfulla fritidsaktiviteter
  • Ungdomar efter hand växer in i rollen som ledare ocgh förebild för de yngre
  • Arrangera möten med Specialpedagogiska institutets konsulenter syokonsulenter och politiker.
  • Sprida kunskap om föreningens verksamhet bland annat genom en presentationsskrift till familjer med synskadade barn och ungdomar, samt till Syncentralerna, Specialpedagogiska institutet syn (f.d. Tomtebodaskolans Resurscenter) och regionens Ögonmottagningar.
      Nya medlemsfamiljer med barn i förskole-, låg- mellan och högstadieåldern har blivit medlemmar under året. I dag kommer medlemmarna från ett stort upptagningsområde inom Västra Götalandsregionen. En stor del av medlemsfamiljerna återfinns dock inom Göteborg med kranskommuner.
Ungdomar som blivit myndiga kvarstår i föreningen och agerar många gånger som representanter och förespråkare i diskussioner med myndigheter utifrån våra familjers intressen. Flertalet agerar också som ledare och förebilder för föreningens familjer.
Bland medlemsfamiljerna finns alltifrån riktigt små barn till ungdomar i tonåren. Detta ställer krav på föreningen att vara aktiv inom många områden. Vårt engagemang i intressepolitiska har detta året haft betydande omfattning.
De synskadade barnen och ungdomarna utgör en liten grupp i samhället och glöms ofta bort i olika sammanhang. Vi har framförallt arbetat med skolfrågor, SIT:s omorganisation, färdtjänstfrågor, kulturtillgänglighet, kommunens ansvar till barn/ungdomar med synskada samt avsaknaden av pedagogiskt stöd från Syncentralen i Göteborg till elever. Det finns ett stort behov av användarutbildning angående tekniska hjälpmedel till elever, personal samt föräldrar. Ett barn med synskada som går i skola med seende klasskamrater har med teknikens hjälp möjlighet att arbeta integrerat i den ordinarie undervisningen. Samtidigt har vi under året ytterligare breddat utbudet av aktiviteter för att tillfredsställa de olika åldersgruppernas behov av meningsfull fritid.
Verksamhetsöversyn av föreningens målbeskrivning har genomförts vid en arbets/planeringshelg första helgen i december 2002. Bilaga 3,4.

Intressepolitiska frågor.

Syncentraler

Vi har kontakt med Syncentraler i olika ärenden och vill se oss dels som remissinstans i olika frågor dels som påtryckargrupp för att förbättra situationen för de synskadade barnen och ungdomarna. Vi har under åren 2001 samt 2002 påpekat att brukarrådet som kallas till Syncentralen Göteborg saknar representation för gruppen 0-12 år. Föräldrar som vanligtvis representerar sina barn har inte fått gehör att företräda barnen i brukarråden. Vi ser även i år med tillförsikt fram emot en positiv förändring under kommande verksamhetsår.
Andra områden som föreningen i samverkan med Syncentralen försökt förbättra är:
arbetsmiljön runt barnens datorer.
minimera reparationstidens längd på hjälpmedel som eleven dagligen använder samt att ersättningsutrustning ska finnas tillgänglig.
utprovning, utbildning, uppföljning samt att utvärdering av brukarens tekniska hjälpmedelsutrustning sker inom en bestämd tidsplan.

Litteratur tillgänglighet

När det gäller det nya läsmediet Daisy har föreningen framfört de synskadade skolbarnens behov av detta medium som ännu inte skrivs ut som hjälpmedel från alla Syncentraler. Eleven kan med denna teknik självständigt lägga bokmärken samt söka mellan kapitel och texter på ett överskådligt sätt som tidigare inte varit möjligt för ett synskadat barn. En DaisyCD innehåller dessutom oerhört mycket information, t.ex. uppläsning av böcker på 14 timmar eller mer.
Eleverna ser i denna teknik en överlägsenhet framför tunga punktskriftsböcker och svårarbetade kassettläroböcker. FSBU:s mål är att elever under utbildning ska få Victorspelaren som hjälpmedel, vilket inte heller under 2002 har beviljats till barn och ungdomar som läshjälpmedel från Syncentralen i Göteborg. Viktorbandspelare har barnen lånat från bibliotek under kortare perioder och funnit detta vara en enkel läsmetod.

Erfarenhetsbank

Diverse informations material är placerat i ett skåp som FSBU disponerar i SRF:s lokaler på Dalheimers hus i Göteborg. Hit kan våra medlemmar gå för att låna sammanställd information vetenskapliga artiklar, rapporter, litteratur, spel, syntolkade videofilmer, talböcker, tips och information som kan vara av nytta för familjerna. Föreningsmedlemmar kompletterar kontinuerligt detta erfarenhetsarkiv. Under årets arbetshelg skrevs en inventarielista över material som föreningen äger. Listan återfinns på hemsidan där alla kan se var sakerna finns.

SamarbeteFSBU deltager i SAMSYN, ett forum för att finna samarbetsformer mellan Synskadades riksförbund (SRF), Syncentralen Göteborg och Specialpedagogiska institutet (SIT Unga Synskadade (US), AMI, Försäkringskassan och FSBU.

Tyvärr diskuterar detta forum endast intressefrågor för individer från 12 år och uppåt.
FSBU ser även ett behov av ett forum som tar upp frågor för barn 0-12 år eftersom ett överhängande behov om samordnade insatser mellan statliga och kommunala myndigheter runt ett barns synskada har påtalats av många medlemsfamiljer.

Högskoleprovet

Föreningen har under ett antal år bevakat utvecklingen av Högskoleprovets anpassning för gruppen synsvaga. Nu har gruppen synskadade möjlighet att skriva högskoleprovet med utökad tid Bilaga 5.

Synhabiliteringsfrågor

FSBU:s styrelse har under verksamhetsåret 2002 deltagit i ett antal möten med Synskadades riksförbund (SRF), Specialpedagogiska institutet samt unga Synskadade (US) angående synhabiliteringsfrågor där vi i FSBU uttryckt vår oro över de syncentraler som inte har för avsikt att anställa pedagoger till sin verksamhet. Under året har inga möten mellan FSBU med Syncentralen Göteborg ägt rum planerat möte har av Syncentralen ställts in. Vi har under året arbetat med SRF på riksplanet i ett nationellt projekt där man kommit fram till att det finns behov av specialistteam för habilitering av barn med synskada utifrån ett helhetsperspektiv med en samordningsansvarig i teamen.

SRF

FSBU har medlemmar från stora delar av regionen Västra Götaland. Dessa har också medlemskap i ett antal olika SRF-lokalföreningar. Insatser riktade mot barn och ungdomsfrågor har endast genomförts i mycket begränsad omfattning därifrån. Någon lokalförening har bjudit in till julfest. Föreningen anser det önskvärt med utökat samarbete med lokalföreningar, föräldrakommittéer och även utökat samarbete mellan SRF-riks.
Vår uppfattning är att det behövs en regionstäckande föräldraförening för att samla tillräckligt många familjer för att få en uppfattning av vad som brister och vad som behöver åtgärdas inom skola, fritid, kommun, färdtjänst, ögonsjukvårdvård, habilitering, samt övrigt regelverk som styr över den vardag barnen möter. Att driva intressepolitiska frågor är en balansgång då styrelsen behöver framföra kritik mot det system familjerna är beroende av.
Britt Marie Bengtsson, från SRF-riks, har under året arbetat halvtid med ett projekt som kartlägger familjens erfarenheter av Göteborgs kommuns stöd och service till familjer med synskadade barn. FSBU välkomnar Britt Marie Bengtssons engagemang och insatser i dessa frågor som för många familjer känns oöverstigliga.
Även familjer boende i Göteborgs kranskommuner har framfört önskemål att SRF hjälper även dem att se över hur kommunen tar sitt ansvar vad gäller stöd och service till familjer med synskadade barn Bilaga 6.

Färdtjänstnämnden i Göteborg

Fortfarande har familjer med barn under 12 år inte beviljats Färdtjänst till barnet. En familj har överklagat ett avslag och gått vidare till Regeringsrätten där ärendet inte fick prövning.
Styrelsen samt SRF har haft ett möte med tjänstemän på färdtjänstnämnden. Motion har skickats in till färdtjänstnämnden underskrivet av SRF samt FSBU angående sänkning av åldersgränsen.
Eva Frid har genomfört en intervju angående Färdtjänstproblematiken i vilken en förälder samt ordförande i Färdtjänstnämnden har medverkat Bilaga 7.

Kontaktdagar ett ytterligare problem

På flertalet ställen i regionen har det varit problem att få de tio kontaktdagarna beviljade för medverkan vid träningsverksamhet såsom läger eller skoladagar där föräldrars deltagande är befogat.
Det har även visat sig att det finns svårigheter när det gäller beviljande av avlösarservice.
Ansökan om ledsagar service har beskrivits som en nästintill förnedrande utredning som årligen upprepas med ny bedömning.
Många familjer upplever sig ha fått bristfällig utbildning på tekniska hjälpmedel samt lång väntan på reparation. Service är fortfarande ett olöst problem i vissa delar av regionen. Familjer saknar också information och kunskap om vilka hjälpmedel som marknaden har att erbjuda barnet/ungdomen.

SIT

Omorganisationen inom Specialpedagogiska Institutet (SIT) är fortfarande förvirrande för föreningens familjer. Familjerna saknar stödet de hade från synkonsulenterna och har ej informerats om hur hjälp kan fås framöver. På grund av ovanstående ordnades ett möte í oktober 2002 mellan SIT och styrelsen i FSBU där information gavs om organisationens nya verksamhet Bilaga 8.
Sedan omorganisationen genomfördes har nyrekryteringen till FSBU minskat för yngre barn med synskada genom att detta kontaktnät har upphört.

Föreläsningar

Vår ordförande föreläste i april på en 5 poäng kurs, Perspektiv på Ögonsjukvård på Sahlgrenska universitetssjukhus samt i maj månad på Ögonsjuksköterskeutbildningen i Jönköping om föräldraperspektivet och satte fokus på betydelsen av vårdpersonalens bemötande av familjerna. Det finns ett stort samordningsbehov av resurserna runt ett synskadat barn och detta gavs det många exempel på.
I november samt december gjordes samma föreläsning för personal inom habiliteringen i Göteborgs samt för ögonklinikens personal på Sahlgrenska Universitetsjukhus.

Vision 2002

Två från styrelsen deltog vid Low Vision 2002 i Göteborg Bilaga 9.

Fritidssyselsättning för synskadade barn och ungdomar

Det är viktigt att våra barn och ungdomar kan delta i föreningsverksamheter ute i samhället. Vi föräldrar informerar i olika sammanhang och visar hur man kan arbeta när en synskadad person finns med i en grupp. Personal inom synhabiliteringen ger i dag inte detta stöd till familjer.
Riksmästerskapen på SIT resurscenter syn Stockholm
Goalboll showdown elektronskytte simning
Under mars månad var en trupp från FSBU på 22 personer uppe på tävlingarna som delvis genomfördes på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Login var på ”Tomteboda” liksom simtävlingen. Det var ett lyckat arrangemang som resulterade i en trevlig helg och många medaljer till våra ungdomar Bilaga 10.

Göteborgs Handikappidrottsförbund

Under året har föreningen sökt samt beviljats medlemskap i Göteborgs Handikappidrottsförbund samt Svenska Handikappidrottsförbundet.

Friidrott

I september månad arrangerade SIT syn också trevliga tävlingar. Dit kom de yngre deltagarna med sina föräldrar och de äldre tillsammans med ledsagare för att tävla i 60 meter, 400 m, höjdhopp, längdhopp, stöta kula, kast med liten boll, spjutkastning, terränglopp, samt stafett.
Vid prisutdelningen visade det sig att FSBU:s medlemmar tagit medalj i samtliga grenar. Sex styrelseledamöter var med som ledsagare då vi också passade på att ha ett styrelsemöte på lördagskvällen. (Se bilder på FSBU deltagare på vår hemsida www.fsbu.org.)
Kommer detta att få fortsätta???? vi undrar vad Jan Rocksen (chef på SIT) har för planer????? Under senaste åren har han dragit in en hel del stöd och insatser runt synbarnen.
Göteborgs handikappidrottsförbund ställde efter vår förfrågan upp och hjälpte oss att arrangera tre träningstillfällen på Rambergsvallen där ungdomarna kunde träna inför tävlingarna.

Falköping

Västergötlands Handikappidrottsförbund arrangerade under Maj månad friidrottstävlingar på Freija Vallen. Fyra av våra medlemmar deltog.

Göteborgs Open

Från FSBU ställde även här fyra deltagare upp i grenen simning. Denna nationella tävling genomfördes 23-24 november av Göteborgs handikappidrottsförbund. På grund av schemakomplikationer var deltagarna tvungna att välja mellan grenarna simning samt 60 meter löpning.
Vi ser förhoppningsfullt fram emot att vårt önskemål om att synskade- idrott såsom goalboll eller showdown samt elektronskytte (med ljud) står med på programmet vid nästa års tävling. FSBU har lovat hjälpa till att se över hur synskade-anpassningen fungerar i tävlingen. Grenarna var i år anpassade att passa rullstolsburna samt begåvningshandikappade ungdomar i första hand.
Genomförda Aktiviteter år 2002

Skidläger

Vecka sju arrangerades traditionsenligt ett skidläger. Deltagarantalet var 64 personer. 17 familjer varav en familj var med för första gången. Det var nu femte året i rad som vi reste till Edsåsdalen. Fyra skidlärare från Totalskidskolan var engagerade till de 18 synskadade barnens privatlektioner. Syskon gick i Edsåsdalens skidskola. En av kringaktiviteterna var bad ute i en vedeldad träbalja vilket var mycket uppskattat, en annan var ”Rentrolle klubben”. Några kvällsaktiviteter var poängpromenad disco, reglett skrivning och bingo. Två musikhandledare tog väl hand om våra barn. After- ski blev mycket uppskattat liksom samlingen efter middagen varje kväll där sånger tränades inför en konsert sista kvällen, som gjordes med bravur. FSBU har genom fondmedel kunnat köpa in ett Showdownbord (rullpingis för bl.a. synskadade) för placering på hotellet. Detta år hade vi en stor Showdownturnering där drygt 40 matcher spelades. Sista dagen fick barnen åka häst och släde Bilaga 11.

Ridning

Under våren och hösten har vi fortsatt med ridning på islandshästar på ”Tölt till häst”, i Ryggebol i Lerum. Under hösten har endast flickor ridit och de har då har varit uppdelade i två grupper och ridit varannan vecka. Totalt har 13 barn ridit.
De har bl.a. prövat på trav, tölt och lite hoppning. I mitten av juni, ägde två dagars ridläger rum, där det ingick både ridning och hästvård sju deltagare var med under lägret.

Seglarläger

Krokholmen 2002
Målet för Föräldraförningen för synskadade barn och ungdomars (FSBU) läger på Krokholmen är att ge synskadade och deras familjer möjlighet att lära känna varandra och umgås under en sommarvecka vid havet. Lägren leder till att ge alla deltagare sjövana och grundläggande seglingskunskap.
Förkunskaperna skiftar från deltagare till deltagare och vi arbetar därför i små grupper för att kunna individanpassa övningarna så mycket som möjligt. Övningarna har bestått av segling, grundläggande navigation och sjömanskap. Segling har skett i små och stora segelbåtar. De synskadade seglar, framför allt i början, ofta enskilt tillsammans med en instruktör för att lära sig att självständigt kunna hantera båten. Undervisningen leder ofta till att de synskadade blir så kunniga och självsäkra att de till slut kan och klarar av att ensamma segla omkring i närheten av Krokholmen, något som årets läger verkligen visade. Ett viktigt mål med lägren är också att ge föräldrar och syskon den kunskap och erfarenhet som behövs för att våga ge ansvar till synskadade ombord på en segelbåt. Lyckas detta kan segling bli en fritidsaktivitet för den synskadade och dess familj. Lika viktig som punkterna ovan har den sociala gemenskapen i form av grillkvällar och samkväm varit. Scoutanda går som en röd tråd genom lägren. Som vanligt arbetade flera synskadade som instruktörer i segelbåtar och på land.
Sommarlägren på Krokholmen har som vanligt varit lyckade. Vi hade totalt ca: 76 deltagare varav 4 familjer besökte oss för första gången. Många av deltagarna menar att förutom att träffa varandra och att segla så är det speciella med Krokholmenlägren att integrationen mellan synskadade och seende fungerar ovanligt bra. Alla får ta eget ansvar, alla hjälper alla och alla behandlas lika.
Många av deltagarna har nu blivit så båtvana att nya utmaningar behövs. Inför sommarens läger utökade därför FSBU segelbåtsparken med två Trissjollar som är känsliga och roliga tvåmanssegelbåtar. När en synskadad har lärt sig grunderna och kan hantera en liten båt själv behöver hon en känslig båt för att kunna utvecklas som seglare. Detta gäller alla seglare men är extra viktigt för synskadade. Flera av ungdomarna uppskattade också verkligen detta nytillskott. Långedrags sjöscoutkår har i år, liksom under tidigare år, generöst ställt flera av sina segelbåtar till vårt förfogande.
I somras hade vi ett kortare och ett längre läger för att tillgodo se olika behov och ledigheter. Många av deltagarna på det korta lägret anmäler sig förmodligen till det längre lägret nästa sommar vilket medför att vi nästa sommar troligen måste arrangera två längre läger. Ett önskemål från deltagarna är att vi nästa sommar förutom segling och sjöliv även ska träna noter på punkt under ett av lägren. Notläger en gammal Krokholmen tradition som vi kan börja med på nytt eftersom många av deltagarna nu är i rätt ålder för sådan träning. Vi har även diskuterat att påbörja en förarintygskurs för deltagarna under våren 2003.
FSBU har under årens lopp köpt in flera mindre segelbåtar och äger nu 3 Optimistjollar, 2 WalkerBay segeljollar och två Trissjollar. Det är viktigt att medel avsätts för underhåll av dessa båtar. Inför nästa sommar behövs pengar till bl.a. en Trissmast och två Optimistsegel för totalt ca: 10 000:-
Vi i lägerledningen ser fram emot ett fortsatt samarbete och mot diskussioner om nästa sommars krokholmenläger skriver Peter Forkman Lägerchef Krokholmen.

Temadag

Polarprint har vi besökt för information samt demonstration av teknisk hjälpmedelsutrustning. Till denna temadag kom familjer resande från stora delar av regionen.

Harry Potter och de vises sten

Sista söndagen på jullovet kom vi äntligen iväg på den efterlängtade Biofilmen om Harry Potter!
Då filmen inte var dubbad till svenska, gjorde syntolkaren Peter Lilliecrona en väldigt bra berättande tolkning. Alla, både barn och vuxna, var tagna av den fantastiska filmen. Efter filmen tog vi en hamburgare på Mc Donalds, och pratade om vår filmupplevelse!

Sagan om ringen

Vi var 15 personer, varav hälften barn, som såg denna film tillsammans. Denna gång syntolkade Tom van Viegen. Alla tyckte filmen var jättebra! Som brukligt fikade vi och diskuterade filmen efteråt. Alla väntar med spänning på uppföljaren!

Göteborg Horse-show

I början av april var vi 14 barn och 12 vuxna som träffades på Scandinavium i Göteborg för att se på hästtävlingar. Vi hade fått jättebra platser längst fram på ena långsidan. Peter Lilliecrona med ämneskunnig medhjälpare syntolkade ponnyhoppning, internationell hoppning och hundshow så bra, att den minst kunnige kunde följa med i vad som hände i manegen!

Universum

I mitten av april samlades 45 personer för en syntolkad, guidad rundvandring på Universeum i Göteborg. Vi delades upp i tre grupper, efter synförmåga, och visades runt på de olika avdelningarna. Det som fascinerade mest var nog hajarna och rockorna i akvariet!
Efteråt hade styrelsen möte, och resten gick och åt tillsammans.

Kulturgrupp

Kulturgruppen med medlemmar från SRF, FSBU, Unga synskadade samt syntolkar har träffats och planerat årets syntolkade evenemang. FSBU har gjort inbjudningsutskick till dessa.
Västra Götalands Regionen har gett uppdrag till Annika Ottosson att sammanställa en rapport med namnet "Speciellt för speciella" som handlar om funktionshindrade barns och ungdomars tillgång till och delaktighet i kultur. Föräldrar och barn har intervjuats.
NågonBadresa kunde vi inte genomföra detta år då pengarna inte räckte till detta som vi hoppats på

Goalboll

Två söndagar i oktober provade vi på Goalboll med hjälp av instruktörer från Synskadade Ungdomar Göteborgs idrott (SUGI). En populär aktivitet som vi önskar få en fortsättning på. Totalt deltog 15 personer under dessa två dagar Bilaga 12.

Yoga

Under dessa två tillfällen en lördag samt söndag deltog 7 barn/ungdomar.
Då detta är en grupp ungdomar som redan i tidig ålder upplever smärta från nacke och axlar då arbetsställningen vid skolarbete samt vid läxläsning alltid är belastade för kroppen försöker vi härigenom hitta en väg till avslappningsövningar som kan vara till hjälp i vardagen.
Att i tidig ålder vara hänvisad till att arbeta framför datorer i stället för med papper penna och suddgummi har visat på problem som inte kartlagts eller uppmärksammats av synhabiliteringen. FSBU försöker finna vägar ur denna problematik. Denna grupp, barn och ungdomar spänner sig hela dagarna för att kunna hänga med och känna sig inkluderade i skolan där de alltid är helt ensamma om sitt handikapp i en klass med seende klasskamrater. Detta är en till antalet mycket lite grupp i samhället som har oerhört stora krav på sig själva att hänga, med och vara duktiga. Under en timme och en kvart hade barn / ungdoms gruppen Yogapass Bilaga 12.

Bowling Aktiviteten Mölndal

Det var 51 st anmälda från början. Några avbokade samma dag. Det blev ändå en stor uppslutning, 45 stycken. Vi hade bokat alla åtta banor i två timmar. Personalen var både positiva och hjälpsamma. Glada skratt mellan barn och vuxna gjorde att det blev en god stämning så att alla kände sig delaktiga. Fika med hamburgare samt dricka blev det efter en stunds kämpande. Samma kväll kunde bildbevis studeras på hemsidan Bilaga 13.

Planeringshelg i Källsjö

Fredag 29/11 till söndag 1/12 sammanstrålade styrelsen i en liten stuga i Skogen med två datorer och det gångna året sammanfattades i och med att vi skrev denna verksamhetsberättelse för 2002. Under Lördagen köade vi en och en halv timme för att komma in på av Ge-kås i Ullared. Vi köpte julklappar till de 52 barnen som helgen därpå skulle vara med på föreningens julfesten. Lördagskvällen fördrevs till stor del med att slå in paket samt att skriva och åter skriva. Efter en effektiv helg körde på söndagseftermiddagen de två överfyllda bilarna hem mot Göteborg.

Julfest

Vi var 92 personer (rekord!), som söndag 8/12 hade julfest på Kvibergs kantin i Göteborg Bilaga 13.
Vi samlades och åt ett härligt julbord, därefter blev det lekar och dans kring granen. Till årets Julfest var Denise Cresso, ombudsman SFR särkilt inbjuden med 11 åriga dottern liksom Familjen Forkman som vi har att tacka för att vi även i år fick uppleva perfekt organiserade seglarläger för våra familjer på Krokholmen.
Slutligen dök vår snälla tomte upp, och delade ut en julklapp var till alla barn. Detta blev en bra avslutning för vår verksamhet 2002! Vår före detta kassör Alf Tollhag tackades efter många års hårt arbete som resulterat i många trevliga och återkommande aktiviteter. Vi vet att Alf lagt ner ett stort antal timmar under många år i sökandet efter fondmedel. Tack!

Administration

Föreningen har under året fått igång föreningens egen hemsida www.fsbu.org och vi tackar Ingemar Carlsson som lagt ner många timmar i arbetet som webbmaster. Vår hemsida fungerar allt mer som en naturlig informationslänk för så väl medlemmar som för övriga intresserade.
Föreningen har nu behov av att anställa kanslipersonal då föreningen under året fått många förfrågningar att deltaga dagtid på möten med tjänstemän som handlägger frågor angående barn med synskada. Ekonomiska resurser för detta saknas i dag.
Vår förhoppning angående ytterligare utökat samarbetet med SRF distrikten i Västra Götaland är stor. Representant från föreningen bjuds ofta in till diskussioner angående frågor som är angelägna att bevaka och detta resulterat i ökat behov av att någon kan komma ifrån dagtid för att representera föreningen i regions övergripande frågor.
Föreningen söker kontinuerligt vetenskapliga rapporter och artiklar angående synskadade barn och ungdomars situation.
Under detta verksamhetsår har Annica Winberg som arbetar på Tomtebodaskolans reurscenter skrivit sin Margisteruppsats på Institutionen för Socialt arbete Socialhögskolan med titeln…”ibland blir det för mycket väderkvarnar att slåss emot...”
Lena Rosengren samt Lotta Undemar på Resurscenter syn Stockholm har skrivit, Får jag vara med? Hur barn och ungdomar upplever sin sociala situation.
Publicerade artiklar som FSBU haft diskussioner kring samt artiklar som styrelsen anser angår familjernas situation bilägges Bilaga 14.

Verksamhetsplan 2003

Projektbeskrivningar avseende planerade aktiviteter för år 2003 har i maj månad under detta verksamhetsår, 2002 lämnats till styrelsen. Beslut har därefter tagits av styrelsen om vilka projekt som ska planeras samt prioriteringen av dessa. Utifrån dessa projekt kommer nästa års styrelse att arbeta. Projektdirektiven innehåller mål för aktiviteten, kostnader, tid för genomförandet och ansvarig person. Denna framförhållning hjälper oss att i tid hinna söka medel från stiftelser, fonder samt från Handikappkommittén i Västra Götalandsregionen.
Föreningens aktiviteter ligger inte som löpande verksamhet, styrelsen besluta under året vilka planerade aktiviteter som kommer genomföras utefter de ekonomiska anslag som beviljats från sökta stiftelser, fonder samt regionalt anslag.

Styrelsens sammansättning 2002.

Kicki Pernheim Göteborg Ordförande
Anette Jernberg Göteborg Sekreterare
Anja Wallin Smögen Kassör
Eva Carlsson Göteborg Fondansökningar
Sofie Sundstedt Mölnlycke Ledamot
Alf Tollhag Kungälv Ledamot
Helene Bergstrand Landvetter Ledamot
Jonas Lavén Tjörn Ledamot
Maria Frosch Lindomer Ledamot
Lena Dahle Lysekil Ledamot
Thomas Boström Landvetter Suppleant

Ideellt arbete

Styrelsen består enbart av föräldrar som är medlemmar i FSBU. Arbetet utförs ideellt och det som driver och motiverar oss är våra barns och ungdomarnas behov av ett mer tillgängligt samhälle.

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden och ett flertal mellanliggande arbetsmöten.

Finansiering

Aktiviteterna har finansierats dels genom egenavgifter och dels genom bidrag. Vi har under året sökt och erhållt medel från fonder och stiftelser, vilket gjort det möjligt för oss att genomföra våra aktiviteter
Göteborg den 25 januari år 2003.
Styrelsen