Verksamhetsberättelse 2003

 
VERKSAMHET 2003

FSBU arbetar för att villkoren ska förbättras i samhället för de synskadade barnen, ungdomarna samt deras familjer. Föreningen samarbetar med andra organisationer som är villiga att främja en positiv utveckling för synskadade barn och ungdomar.
Vår verksamhet finansieras dels av bidrag från olika fonder/stiftelser och dels av egenavgifter vid flertalet aktiviteter. Utan bidrag hade vi inte kunnat driva vår verksamhet och vi riktar därför ett stort tack till våra sponsorer under år 2003. Vi vill också tacka för ett gott samarbete under året med Synskadades riksförbund (SRF), Syncentraler i Västra Götalandsregionen och Specialpedagogiska institutet (SIT), Handikappkommittén med fl. organisationer.
Vårt arbete bedrivs ur ett familjeperspektiv, vilket gör oss unika. Vi anser att hela familjen berörs av att ha ett synskadat barn och därför bör alla familjemedlemmar ges möjlighet att vara delaktiga i det arbete och de aktiviteter som vi arrangerar.
Föreningens verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang i viktiga frågor som berör de synskadade barnen och ungdomarna.
Målen för vår verksamhet är att:
  • Vara en påverkansgrupp i samhället
  • Vara en kunskaps- och erfarenhetsbank om samhällets stöd och ansvar
  • Arrangera meningsfulla fritidsaktiviteter
  • Ungdomar efter hand växer in i rollen som ledare och förebild för de yngre
  • Arrangera möten med Specialpedagogiska institutets rådgivare Försäkringskassan, kommunen, politiker samt andra parter som barn med synskada har samröre med.
  • Sprida kunskap om föreningens verksamhet, bland annat genom en presentationsskrift till familjer, Syncentraler, Specialpedagogiska institutet syn (f.d. Tomtebodaskolans Resurscenter) och regionens Ögonmottagningar.
Föreningen har också i år fått nya medlemsfamiljer. I dag kommer medlemmarna från ett stort upptagningsområde inom Västra Götalandsregionen. Största delen av medlemsfamiljerna återfinns dock inom Göteborg med kranskommuner .
Ungdomar som blivit myndiga kvarstår i föreningen och agerar många gånger som representanter och förespråkare i diskussioner med myndigheter utifrån våra familjers intressen. Flertalet agerar också som ledare och förebilder för föreningens familjer.
Bland medlemsfamiljerna finns alltifrån riktigt små barn till ungdomar i tonåren. Detta ställer krav på föreningen att vara aktiv inom många områden. Vårt engagemang i intressepolitiska frågor har detta året haft betydande omfattning.
De synskadade barnen och ungdomarna utgör en liten grupp i samhället och glöms ofta bort i många sammanhang vilket under året har lett till att föreningen framförallt arbetat med skolfrågor, SIT:s omorganisation, färdtjänstfrågor, kulturtillgänglighet, kommunens/stadsdelsnämnders ansvar för barn/ungdomar med synskada.
Synhabiliteringen (syncentralen) i Göteborg har inte heller i år haft tillgång till yrkesprofessioner såsom psykolog, sjukgymnast, synpedagog eller anpassningslärare. Föreningen har vid upprepade tillfällen påtalat detta som en bidragande orsak till att stöd har saknats.
Även användarutbildning angående den synskadade elevens tekniska hjälpmedel har varit bristfällig. Ett barn med synskada som går i skola med seende klasskamrater har med teknikens hjälp möjlighet att arbeta integrerat i den ordinarie undervisningen.
Under verksamhetsåret 2003 har vi ytterligare breddat utbudet av aktiviteter för att tillfredsställa de olika åldersgruppernas behov av meningsfull fritid.
Verksamhetsöversyn av föreningens målbeskrivning har genomförts vid en arbets/planeringshelg tredje helgen i November. Bilaga 3,4.
Vår webbmaster Ingemar Carlsson har även detta år arbetat med föreningens hemsida. Det har varit till stor glädje för alla medlemmar att direkt kunna se bilder från en aktivitet. www.fsbu.org
Intressepolitiska frågor
Syncentraler
Vi har kontakt med Syncentraler i olika ärenden och vill se oss dels som remissinstans i olika frågor dels som påtryckargrupp för att förbättra situationen för de synskadade barnen och ungdomarna. Vi har under året deltagit vid två Brukarråd på Syncentralen i Göteborg. Andra områden som föreningen i samverkan med Syncentralen försökt förbättra är:
  • arbetsmiljön runt barnens datorer.
  • minimera reparationstidens längd på hjälpmedel som eleven dagligen använder samt att ersättningsutrustning ska finnas tillgänglig.
  • utprovning, utbildning, uppföljning samt att utvärdering av brukarens tekniska hjälpmedelsutrustning sker inom en bestämd tidsplan.
Litteraturtillgänglighet När det gäller det nya läsmediet Daisy har föreningen framfört de synskadade skolbarnens behov av detta medium och under senare halvåret har barn och ungdomar äntligen börjat få dessa. Daisy är det nya formatet av talbok och är överlägsen tunga punktskriftsböcker och svårarbetade kassettläroböcker.
Erfarenhetsbank Informationsmaterial och faktaböcker är placerat i ett skåp som FSBU disponerar i SRF:s lokaler på Dalheimers hus i Göteborg. Hit kan våra medlemmar gå för att låna sammanställd information vetenskapliga artiklar, rapporter, litteratur, spel, syntolkade videofilmer, talböcker, tips och information som kan vara av nytta för familjerna. Föreningsmedlemmar kompletterar kontinuerligt detta erfarenhetsarkiv.
Samarbete
FSBU deltager i SAMSYN, ett forum för att finna samarbetsformer mellan Synskadades riksförbund (SRF), Syncentralen Göteborg och Specialpedagogiska institutet (SIT), Unga Synskadade (US), AMI, Försäkringskassan och FSBU. Gemensamma frågor har i år exempelvis handlat om sommarjobb till elever med synskada som går första året på gymnasiet i Göteborg samt Temadagar om Studie- och yrkesval för synskadade ungdomar på Ljungskile Folkhögskola 18-21 november 2003.
Synhabiliteringsfrågor FSBU:s styrelse har under verksamhetsåret 2003 deltagit i ett antal möten med Synskadades riksförbund (SRF), Specialpedagogiska institutet samt unga Synskadade (US) angående synhabiliteringsfrågor där vi i FSBU uttryckt vår oro över de syncentraler som inte har för avsikt att anställa pedagoger till sin verksamhet. Under året har i oktober ett möte mellan FSBU med Syncentralen Göteborg ägt rum. En ny chef tillträdde under våren på Syncentralen i Göteborg. Vi ser fram emot ett gott samarbete under 2004. SRF på riksplanet är drivande på att det skapas specialistteam för habilitering av barn med synskada utifrån ett helhetsperspektiv. FSBU har i samarbete med SRF:s samtliga lokalföreningar och US lagt fram förslag till regionens politiker om behovet av specialistteam i Västra Götalandsregionen som arbetar på familjernas uppdrag
Omorganisationen inom Specialpedagogiska Institutet (SIT) är fortfarande förvirrande för föreningens familjer. Familjerna saknar stödet de hade från synkonsulenterna som numer är rådgivare. På grund av ovanstående har styrelsen i FSBU och SIT startat upp regelbundna möten med rådgivarna. Fall har uppkommit där synskadat barn med bedrövlig skolsituation pga undermånligt stöd i förhållande till sitt funktionshinder/synskada. Skolan anmäldes till Skolverket av föräldrarna. SIT kunde inte hjälpa eleven eftersom skolan ej gav SIT detta uppdrag trots föräldrars upprepade önskemål av detta. Först sedan föräldrar kontaktade SIT Resurscenter Syn i Stockholm utreddes barnets behov av pedagogiska insatser vilket ledde till att skolan ett och ett halvt år efter föräldrars påpekan genomförde vissa förbättringar för eleven.
Detta är ytterligare ett bevis på att synskadade barn inte får tillgång till synpedagogisk kompetens i rimlig tid. Detta har drastiskt försämrats under de sista två åren. Hotbilden mot barnen ökar ytterligare då också det nationella stödet nu steg för steg plockas bort samtidigt som Tomteboda flyttar ut från de lokaler som ”kungliga blindinstitutet” flyttade in i på 1800-talet.
Sedan omorganisationen genomfördes har nyrekryteringen till FSBU minskat för yngre barn med synskada genom att detta kontaktnät har upphört. Bilaga 5,6 och 7.
SRF FSBU har medlemmar från stora delar av regionen Västra Götaland. Dessa har också medlemskap i ett antal olika SRF-lokalföreningar. Insatser riktade mot barn och ungdomsfrågor har endast genomförts i mycket begränsad omfattning därifrån. FSBU önskar utökat samarbete med lokalföreningar, föräldrakommittéer och ett fortsatt nära samarbete mellan SRF-riks.
Vår uppfattning är att det behövs regionstäckande föräldraföreningar för att samla tillräckligt många familjer i syfte att få en god uppfattning om brister och förbättringsåtgärder inom skola, fritid, kommun, färdtjänst, ögonsjukvård, habilitering, samt övrigt regelverk som styr över den vardag barnen möter. Att driva intressepolitiska frågor är en balansgång då styrelsen behöver framföra kritik mot det system familjerna är beroende av.
Britt Marie Bengtsson, från SRF-riks, har fortsatt med rapporten avseende projektet om kartläggning av familjernas erfarenheter av Göteborgs kommuns stöd och service till familjer med synskadade barn. FSBU ser fram emot att ta del av sammanfattningen och uppskattar Britt Marie Bengtssons engagemang och insatser i dessa frågor som för många familjer känns oöverstigliga. Bilaga 8,9,10,11 och 12.
Syncentral Många familjer upplever sig ha fått bristfällig utbildning på tekniska hjälpmedel samt lång väntan på reparation. Service är fortfarande ett olöst problem i vissa delar av regionen. Familjer saknar också information och kunskap om vilka hjälpmedel som marknaden har att erbjuda barnet/ungdomen.
Stöd från kommun/stadsdelsnämnder På flertalet ställen i regionen har det varit problem att få de tio kontaktdagarna beviljade för medverkan vid träningsverksamhet såsom läger eller skoldagar där föräldrars deltagande varit befogat.
Det har även visat sig att det finns svårigheter när det gäller beviljande av avlösarservice.
Ansökan om LSS för ett barn med grav synskada gav avslag med överklagan som följd.
Färdtjänstnämnden i Göteborg FSBU har kunnat påverka färdtjänstnämnden. Fortsättningsvis kommer även barn under 12 år att beviljas färdtjänst. Under året har en medlemsfamilj deltagit i debatter angående detta i såväl radio (lokalradio och P1) som i TV 4. Även TV programmet REA har hört av sig om eventuell fortsatt debatt. Bilaga 13.
Skolan Många av våra synskadade barn får ej den hjälp som de behöver i skolan. För att stötta föräldrarna i deras kamp med skolan har föreningen införskaffat flera ex av handböckerna ”Individuell planering för elev i skolan” och ”Individuell planering för barn i förskolan” för cirkulation inom föreningens familjer. Bilaga 14
Föreläsningar Under januari och maj månad föreläste FSBU:s ordförande på ögonmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset respektive Ögonsjuksköterskeutbildningen i Jönköping om föräldraperspektivet och satte fokus på betydelsen av vårdpersonalens bemötande av familjerna. Det finns ett stort samordningsbehov av resurserna runt ett synskadat barn och detta gavs det många exempel på.
En ytterligare föreläsning hölls av vår ordförande på syncentralen i Göteborg för föräldrar till mindre barn med nyupptäckta synskador.
På en informationsdag i mars månad på Handikappcentrum i Vänersborg höll en styrelseledamot föredrag om fritid och gemenskap utifrån ett FSBU/famileperspektiv. Arrangör var Handikappcentrum i Vänersborg.
Syftet var att visa på olika möjligheter till fritidsaktiviteter och gemenskap samt inspirera till ökad samverkan mellan myndigheter, verksamheter, brukarorganisationer, intresseföreningar, studieförbund för att öka och förbättra utbudet fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.
Det fanns en utställning i samband med informationen i handikappcentrums lokaler i Vänersborg.
Fritidssyselsättning för synskadade barn och ungdomar Det är viktigt att våra barn och ungdomar kan delta i föreningsverksamheter ute i samhället. Vi föräldrar informerar i olika sammanhang och visar hur man kan arbeta när en synskadad person finns med i en grupp. Personal inom synhabiliteringen ger i dag inte detta stöd till familjer.
Riksmästerskapen på SIT resurscenter syn Stockholm
Goalboll showdown elektronskytte simning
Under mars månad var en trupp från FSBU på 20 personer uppe på tävlingarna som delvis genomfördes på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Övernattningen var på ”Tomteboda” liksom simtävlingen. Det var ett lyckat arrangemang som resulterade i en trevlig helg och många medaljer till våra ungdomar.
Friidrott I september månad arrangerade SIT syn också trevliga tävlingar. Dit kom de yngre deltagarna med sina föräldrar och de äldre tillsammans med ledsagare för att tävla i 60 meter, 400 m, höjdhopp, längdhopp, stöta kula, kast med liten boll, spjutkastning, terränglopp, samt stafett.
Vid prisutdelningen visade det sig att FSBU:s medlemmar tagit medalj i samtliga grenar. (Se bilder på FSBU deltagare på vår hemsida www.fsbu.org
Kommer Riksmästerskapen att få fortsätta???? Vi undrar vad Jan Rocksen (chef på SIT) har för planer????? Under senaste åren har SIT dragit in en hel del stöd och insatser till barn med synskada på regionsnivå i samband med omorganisationen.
Göteborgs Handikappidrottsförbund Under året har föreningen bidragit med nio tävlande i Svenska Ungdomsspelen 2003. FSBU medlemmarna tävlade för Göteborgs handikappidrottsförbund gjorde mycket goda resultat i friidrott. Göteborgsdistriktet placerade sig på en andraplats totalt. Tack vare FSBU:s medverkan kom distriktet tolv placeringar bättre än år 2002.
Göteborgs handikappidrottsförbund ställde efter vår förfrågan upp och hjälpte oss att arrangera tre träningstillfällen på Rambergsvallen där ungdomarna kunde träna inför tävlingarna.
Genomförda Projekt/Aktiviteter år 2003
Skidläger Vecka sju arrangerades traditionsenligt ett skidläger. Deltagarantalet var 73 personer. 18 familjer varav fyra familjer var med för första gången. Det var nu sjätte året i rad som vi reste till Edsåsdalen. Fyra skidlärare från Totalskidskolan var engagerade till de 19 synskadade barnens privatlektioner. Syskon gick i Edsåsdalens skidskola. En av Några kvällsaktiviteter var poängpromenad disco, reglett skrivning och bingo. Två musikhandledare tog väl hand om våra barn. After- ski blev mycket uppskattat liksom samlingen efter middagen varje kväll där sånger tränades inför en inspelning av CD sista kvällen. Detta år hade vi en stor Showdownturnering där drygt 40 matcher spelades samt en stor bordtennis turnering. Såväl synskadade barn som föräldrar och syskon deltog. Bilaga 11.
Ridning Under våren och hösten har vi fortsatt med ridning på islandshästar på ”Tölt till häst”, i Ryggebol i Lerum. Under hösten barnen varit uppdelade i två grupper och ridit varannan vecka. Totalt har 10 barn ridit. De har bl.a. prövat på trav, tölt, galopp och flera pass med turridning.
Adressböcker På Skärtorsdagen träffades 7 av våra unga för att göra adressböcker på punkt samt förstorad svartskrift. Pärmarna på böckerna kläddes in i och Linda på SRF Göteborg så att alla adresser på deltagarna var med hem i deltagarnas nya adressböckerna. Bilaga 12.
Regletter Varje familj som deltagit på skidlägret eller dagen med adressböcker har fått en egen reglett med motiveringen att alla i FSBU skall kunna skicka vykort till den som läser punktskrift. En familj skickade ett kedjebrev skrivet på reglett! vid varje lägertillfälle arbetar vi med regletten så att vi blir duktiga på att använda den. Under detta året har SRF beviljat oss ytterligare pengar för inköp av regletter för utdelning på skidlägret 2004.
Seglarläger Krokholmen 2003 Målet för FSBU’s läger på Krokholmen är att ge synskadade och deras familjer möjlighet att lära känna varandra och umgås under en sommarvecka vid havet. Lägren leder till att ge alla deltagare sjövana och grundläggande seglingskunskap. Förkunskaperna skiftar från deltagare till deltagare och vi arbetar därför i små grupper för att kunna individanpassa övningarna så mycket som möjligt.
Övningarna har bestått av segling, grundläggande navigation och sjömanskap. Segling har skett i små och stora segelbåtar. De synskadade seglar, framför allt i början, ofta enskilt tillsammans med en instruktör för att lära sig att självständigt kunna hantera båten. Undervisningen leder ofta till att de synskadade blir så kunniga och självsäkra att de till slut kan och klarar av att ensamma segla omkring i närheten av Krokholmen. Ett viktigt mål med lägren är också att ge föräldrar och syskon den kunskap och erfarenhet som behövs för att våga ge ansvar till synskadade ombord på en segelbåt.
Lyckas detta kan segling bli en fritidsaktivitet för den synskadade och dess familj. Det absolut viktigaste är att någon i familjen själv kan hantera en segelbåt. Det är först när man själv är en säker seglare som man vågar lämna ansvar till någon annan ombord (seende eller synskadad).
Lika viktig som punkterna ovan har den sociala gemenskapen i form av grillkvällar och samkväm varit. Scoutanda går som en röd tråd genom lägren. Under flera år har synskadade arbetat i köket på Krokholmen men de sista åren har även synskadade arbetat som instruktörer i segelbåtar och på land.
Sommarlägren på Krokholmen har i år varit mycket lyckade. Vi hade totalt ca: 74 deltagare varav 3 familjer besökte oss för första gången. Många av deltagarna menar att förutom att träffa varandra och att segla så är det speciella med krokholmslägren att integrationen mellan synskadade och seende fungerar ovanligt bra. Alla får ta eget ansvar, alla hjälper alla och alla behandlas lika.
Många av deltagarna har nu blivit så vana att nya utmaningar behövs. Vi har därför utökat segelbåtsparken med två Trissjollar som är känsliga och roliga tvåmanssegelbåtar. När en synskadad har lärt sig grunderna och kan hantera en liten båt själv behöver hon en känslig båt för att kunna utvecklas som seglare. Detta gäller alla seglare men är extra viktigt för synskadade. Roliga tvåmansbåtar kan dessutom stimulera syskonsegling. Vi kunde i år verkligen se effekten av den mångåriga seglingsträning som merparten av deltagarna fått på Krokholmen. Alla de elever som deltat mer än tre somrar klarade själva att segla runt en triangelbana och sedan avsluta med en lyckad tilläggning. Även de gravt synskadade klarade m.h.a. instruktör i följebåt denna övning med glans. För att kunna fortsätta att utveckla seglingskunskapen kommer vi nästa sommar att hyra in fler känsliga segeljollar, typ Trissjollen. Barn och ungdomsgruppen genomförde för första gången på flera år en övernattningsövning med de stora segelbåtarna.
Grupprodd var ett annat mycket lyckat moment i övningarna. Vi disponerade en åtta årors roddbåt under läger två och alla deltagare rodde flera gånger i båten. Rytmen i roendet är lätt att följa även för blinda tex. kunde en 12-årig blind pojke som aldrig suttit i båt förut redan efter 10 minuter följa rodden och på rätt sätt sköta sin åra.
I år tog vi på nytt upp en gammal tradition genom att under läger två erbjuda lektioner i notläsning på punkt. Två av våra blinda instruktörer ledde varje eftermiddag ett entimmes pass. Erfarenheten av denna punktläsningsträning var mycket god. Det visade sig att många av eleverna behövde denna träning eftersom de var ganska ovana vid punktläsning, en effekt av att mycket av dagens inläsning sker via talböcker. Vi planerar att komplettera teoriinslaget på nästa års läger med teoretiska navigationsövningar inför förarintyget.
Ännu ett år genomfördes från deltagarna två mycket uppskattade seglarläger med Peter Forkman som lägerchef. Bilaga 13.
Vattenskidor Vi provade på att åka vattenskidor i sjön Långvattnet med hjälp av duktiga instruktörer från Göteborgs vattenskidförbund. Totalt var vi 14 personer som provade på varav 6 som var synskadade. Tack vare projektet ”alla kan åka” som Svenska Vattenskidförbundet nu genomför fick vi inbjudan till denna dag. Alla tyckte detta var roligt och vi hoppas på en fortsättning. Bilaga 14.
Temadag Polarprint och ICAP har vi besökt för information samt demonstration av teknisk hjälpmedelsutrustning. Detta har blivit en återkommande och uppskattad aktivitet varje år.
Kulturgrupp Kulturgruppen med medlemmar från SRF, FSBU, Unga synskadade samt syntolkar har träffats och planerat årets syntolkade evenemang. FSBU har gjort inbjudningsutskick till dessa.
Harry Potter Hemlighetens kammare. Lördag den 4 januari 2003, var vi på bio och såg på Harry Potter och Hemligheternas kammare. Efter filmen blev det en trivsam avslutning på Mac Donalds. Peter Liljecrona syntolkade filmen med mycket stor inlevelse. Det var 44 deltagare varav 23 barn/ungdom.
Pirates of the Caribbean På biografen Filmstaden visades Pirates of the Caribbean söndagen den 16 november. Sabina Apelman syntolkade föreställningen och där var totalt 24 deltagare hälften vuxna hälften barn/ungdom. Vi fick komma in i salongen en halvtimme innan föreställningen då syntolkningsutrustningen delades ut och Sabina berättade om karaktärerna mm i filmen. Sabina gjorde en mycket detaljerad beskrivning av filmen så alla var mycket nöjda och glada då vi lämnade bion.
Goalball Goalball har tränats hela året varannan söndag med tränare från SUGI. (Synskadade Ungdomar Göteborgs idrott). Vi genomförde ett Goalball läger i samarbete med SUGI och Aktiva Synskadade från Stockholm 10 deltagare och 6 ledare var aktiv denna helg.
Bowling Aktiviteten Mölndal Det var 34 st anmälda och vi hade bokat alla 8 banorna i två timmar. Eftersom hunger gjorde sig påmind bjöds det på en hamburgare och en dricka. Servicen var som vanligt av god kvalitet och vi kände oss varmt mottagna och väl omhändertagna av Roy som förestår hallen
Friidrott Från och med 4 november pågår friidrottsträning i SAIK:s (Sävedalens Allmänna idrottsklubb) regi. Hittills deltar 7 barn från FSBU en timma varje lördag.
Planeringshelg i Källsjö Fredag 21/11 till söndag 23/11 sammantrålade styrelsen för andra året i en liten stuga i skogen. Med hjälp av två datorer sammanfattades denna verksamhetsberättelse för 2003.Lördagen tillbringades på Ge-kås i Ullared där vi köpte julklappar till de 48 barnen som skulle komma till föreningens julfest. Lördagskvällen tillbringades med att slå in paket samt att skriva och åter skriva. Efter en effektiv helg körde styrelsen hem mot Göteborg i de två överfyllda bilarna.
Julfest Den 7/12-03 hade vi vår julfest i lokal på Kvibergs regemente i Göteborg. Vi var 88 personer, som hade det trevligt tillsammans och åt ett delikat julbord. Barnen julpysslade en liten stund och så var det dans kring granen. Därefter kom en efter längtad tomte, och alla barn fick var sin julklapp. Therece Isebäck stod för mycket fint pianospel som vi sjöng och dansade till. På julfesten presenterades också föreningens nyinköpta spel, pysselmaterial och syntolkade videos som direkt lånades ut till medlemmarna med löfte att tas med till skidlägret för vidare utlåning.
Administration Hemsidan (www.fsbu.org) fungerar allt mer som en naturlig informationslänk för så väl medlemmar som för övriga intressenter.
Det finns ett ökat behov av att ha tillgång till personal att sköta administrativa uppgifter för föreningen dagtid. Möten med tjänstemän som handlägger frågor angående barn med synskada är endast tillgängliga under kontorstid vilket försvårar föreningens kommunikation med dem. Då föreningen endast drivs av ideella föräldrarkrafter som arbetar dagtid är detta en fråga att söka lösning på. Ekonomiska resurser för detta saknas i dag.
Föreningen söker kontinuerligt vetenskapliga rapporter och artiklar angående synskadade barn och ungdomars situation.
Då någon förälder hittar en vetenskaplig artikel som är intressant läggs den i föreningens arkivskåp på SRF kanslit i Göteborg samt omnäms i kommande verksamhetsberättelse. Dock har vi inte för detta året funnit någon sådan artikel.
Verksamhetsplan 2004
Projektbeskrivningar avseende planerade aktiviteter för år 2004 har i maj månad under detta verksamhetsår, 2003 lämnats till styrelsen. Beslut har därefter tagits av styrelsen om vilka projekt som ska planeras samt prioriteringen av dessa. Utifrån dessa projekt kommer nästa års styrelse att arbeta. Projektdirektiven innehåller mål för aktiviteten, kostnader, tid för genomförandet och ansvarig person. Denna framförhållning hjälper oss att i tid hinna söka medel från stiftelser, fonder samt från Handikapp- kommittén i Västra Götalandsregionen.
Föreningens aktiviteter ligger inte som löpande verksamhet, styrelsen besluta under året vilka planerade aktiviteter som kommer genomföras utefter de ekonomiska anslag som beviljats från sökta stiftelser, fonder samt regionalt anslag.
Styrelsens sammansättning 2003
Kicki Pernheim Göteborg Ordförande
Anette Jernberg Göteborg sekreterare
Anja Wallin Smögen Kassör
Eva Carlsson Göteborg Fondansökning
Sofie Sundstedt MÖLNLYCKE Ledamot
Alf Tollhag KUNGÄLV Ledamot
Helene Bergstrand LANDVETTER Ledamot
Jonas Lavén TJÖRN Ledamot
Maria Frosch LINDOME Ledamot
Lena Dahle LYSEKIL Ledamot
Thomas Bogren LANDVETTER Suppleant
Ideellt arbete Styrelsen består enbart av föräldrar som är medlemmar i FSBU. Arbetet utförs ideellt och det som driver och motiverar oss är våra barns och ungdomarnas behov av ett mer tillgängligt samhälle.
Sammanträden
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och ett flertal mellanliggande arbetsmöten.
Finansiering
Aktiviteterna har finansierats dels genom egenavgifter och dels genom bidrag. Vi har under året sökt och erhållit medel från fonder och stiftelser, vilket gjort det möjligt för oss att genomföra våra aktiviteter.
Göteborg den 25 januari år 2004.
Styrelsen